Centerstand


Touratech
WÜDO
Wunderlich


Touratech

Touratech centerstand
Touratech manufactures a centerstand for F 650 GS Dakar.

Price: EUR 139.-

Contact:
Touratech


WÜDO

WÜDO of Dortmund (Germany) manufactures a centerstand for F 650 GS Dakar.

Price: ca. EUR 230.-

Contact:
WÜDO


Wunderlich

Wunderlich centerstand
Also Wunderlich offers a centerstand for F 650 GS Dakar.

Price: EUR 159.80

Contact:
Wunderlich


Back to F650GS home